Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

 

Milí návštěvníci webových stránek www.alkopilot.cz, milí zákazníci,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami našeho e-shopu (dále zkráceně jen „VOP“). Najdete zde všechny informace, které podle platných právních předpisů potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Svůj souhlas s VOP vyjádříte zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“ před odesláním vaší objednávky.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní e-shopu na www.akopilot.cz (dále jen „webové rozhraní“ nebo „web“). Samotný proces nákupu zboží a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“) Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

Obsah VOP:

 

I. Základní údaje o naší společnosti

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy

IV. Jak je to s cenou zboží a jak se platí

V. Jakým způsobem vám bude zboží dodáno

VI. Odstoupení od Smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Alkopilot.cz s.r.o.

IČ: 07865694

Sídlo: Lidická 811, 438 01 Žatec

E-mail: info@alkopilot.cz

Telefon: +420 605 278 317

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., sp.zn. C 43129.

Naše společnost není plátcem DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla společnosti. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci, objednávky i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pro komunikaci s e-shopem můžete v pracovní době e-shopu využít i online chat na webovém rozhraní.

V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.

 

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupující je ten, kdo s námi prostřednictvím webového rozhraní uzavře Smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží. Našim typickým kupujícím je spotřebitel.

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pro jistotu uvádíme, že cílem našeho e-shopu není dodávání zboží pro další prodej. Zboží prodáváme pouze osobám starším 18 let.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Smlouva uzavíraná mezi námi na prodej zboží je kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 

1. Jako Kupující objednáváte zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webu, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře nebo telefonicky.

2. POPIS ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní naleznete seznam zboží a podrobný popis jednotlivých položek a jejich případných variant a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží.

Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady. Minimální hodnota objednávky je 200 Kč. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste starší 18 let a jste oprávněni objednávku učinit. Objednávat lze i telefonicky na telefonním čísle 605 278 317. Při telefonické objednávce od vás budeme potřebovat stejné údaje jako při objednávce přes webové rozhraní.

Před odesláním objednávky přes webové rozhraní vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Při telefonické objednávce je objednávka s Vámi vždy po rekapitulaci ještě finálně potvrzena.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

4. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud dojde k vyčerpání skladových zásob v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením. V takovém případě vás budeme bez zbytečného odkladu o situaci informovat a domluvíme se na dodání zbylé části objednávky anebo jejím úplném zrušení.

5. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

6. Objednávat zboží přes webové rozhraní anebo telefonicky je možné pouze v pátek od 18:00 do soboty 04:00 a v sobotu od 18:00 do neděle 04:00. Zboží Vám v takovém případě dodáme v časovém rozmezí a dle informací uvedených na e-shopu v kolonce „doprava“. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu nebo telefonické linky v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

7. Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali. 

8. UŽIVATELSKÝ ÚČET – Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Uživatelský účet můžete zrušit, stejně jako měnit své registrační údaje, i sami. Nákup v e-shopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám. Registrovaný uživatel také nemusí při objednávce znovu vypisovat své údaje do objednávkového formuláře, systém je už pak vždy předvyplní.IV. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ A JAK SE PLATÍ?

1. CENA ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky nebo v případě telefonické objednávky v okamžiku, kdy uskutečňujete telefonický hovor - objednávku. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

- Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu ThePay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti provozující tento systém. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

- V hotovosti při převzetí zboží v místě dodání.

- Platební kartou prostřednictvím terminálu při převzetí zboží v místě dodání.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: Kupní cena je při využití platby přes platební bránu splatná ihned po objednávce. Při využití platby kartou přes platební terminál nebo platby v hotovosti je splatná při dodání zboží, bezprostředně před jeho převzetím. Kupní cena je tedy splatná přímo v den objednávky s výjimkou případu, že je objednávka učiněna méně než 60 minut před skončením dne a současně je placeno až při dodání zboží (v tomto případě vychází splatnost na druhý den). Kupní cena se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je připsána na účet platební společnosti při platbě přes platební bránu. Při platbě v hotovosti je to v okamžiku předání hotovosti osobě, která jako zástupce Prodávajícího zboží doručuje a při platbě přes platební terminál v okamžiku, kdy terminál přijetí platby potvrdí.

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

6. Po dodání zboží vám předáme i doklad o platbě a dodání zboží. Doklad zároveň slouží i jako doklad o záruce. V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE ZBOŽÍ DODÁNO?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Zboží dodáváme jako Prodávající sami, prostřednictvím našich pracovníků. Dodáváme na adresu, kterou zvolíte v objednávce. Je-li předmětem dodávky zboží, u kterého je zákonem stanovený věkový limit (zejména alkoholické nápoje, cigarety a tabákové výrobky), je nutné, aby se přebírající osoba prokázala dokladem totožnosti, ze kterého je prokázáno, že věkový limit splňuje. Na tuto skutečnost jste upozorněni vždy i v závěrečné části objednávky. Pokud by přebírající osoba odmítla svoji totožnost (věk) prokázat anebo pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, resp. zboží a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u osoby dodávající zásilku. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty je stanovena v závislosti na vzdálenosti místa doručení a je uvedena na e-shopu v sekci „doprava. V případě využití platby přes platební bránu je nutné současně i splnit podmínku zaplacení zboží a až od tohoto okamžiku začíná běžet dodací lhůta. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Vy jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v případě, že bychom dodací lhůtu nestihli. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy na kontaktní telefon.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na ceně objednávky a na vzdálenosti do místa dodání. Na webovém rozhraní je uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma. Na webu najdete i ceník dopravy a údaje o konkrétní ceně jsou vždy uvedeny i přímo v objednávce.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

5. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@alkopilot.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zdeV případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Pokud toto právo využijete a odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit.

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu sloužícího k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňujeme ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době její splatnosti, Smlouva se následující den ruší. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

4. Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

5. Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost). Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nové nebo po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@alkopilot.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. ZÁVĚREM

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 28. 5. 2019

 

 

Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.